Vårt hovedfokus er utbygging av fornybar energi, nærmere bestemt fjernvarmeanlegg.

Vår spesialitet er totalentrepriser på utbygging av fjernvarmeanlegg og vannbårne varmeanlegg i tilknytning til fjernvarmeanlegg.

Hvordan vi løser oppgaven.

Vi planlegger, prosjekterer, står for innkjøp og utarbeider dokumentasjon med egne resurser. Vi har bred erfaring innenfor feltet og kan derfor, hvis utbygger ønsker det, være med å utforme skissematerialet for selve prosjektet.

I selve byggeprosessen utfører vi gravearbeider og andre anleggsarbeider med egne resurser. For de resterende oppgavene har vi et nettverk av dyktige håndverkerbedrifter for hvert sitt fagfelt som vi samarbeider med. For bygging av fjernvarmeanlegg vil dette typisk være sveisere, rørleggere, isolatører, el-installatører, oppmålerfirma, snekkere, murere og lignende.

Vi benytter kun underentreprenører med lang erfaring fra fjernvarmeutbygging. Dette for å kunne siker en best mulig kvalitet og mest mulig smidig gjennomføringsprosess.

Totalentreprise er en forholdsvis ny entrepriseform innenfor fjernvarmeutbygging, så hva er en totalentreprise?

Totalentreprise er en entreprisemodell hvor utbygger overlater ansvaret for hele eller deler av prosjektet til totalentreprenøren.

Fasene i et slikt prosjekt kan være

  • Planlegging, ofte i samarbeid med utbyggeren.
  • Prosjektering
  • Innkjøp og leveranse av nødvendig utstyr.
  • Bygging
  • Dokumentasjon

Utbyggeren utarbeider på forhånd en funksjonsbeskrivelse for de viktigste forholdene ved prosjektet, samt et skisseprosjektmateriale som grunnlag for gjennomføringen.
Totalentreprenøren har altså ansvaret for planleggingen og detaljprosjekteringen.

At skissematerialet er klart og entydig er viktig for et vellykket prosjekt. Det er også viktig at utbyggeren velger totalentreprenør som har- eller har tilgang til all nødvendig kompetanse for å gjennomføre prosjektet.